Breadcrumb

Publications and Patents

Publications: 
 
 1. Junxue Li, Haakon T. Simensen, Derek Reitz, Qiyang Sun, Wei Yuan, Chen Li, Yaroslav Tserkovnyak, Arne Brataas, and Jing Shi Observation of Magnon Polarons in a Uniaxial Antiferromagnetic Insulator. Phys. Rev. Lett. 125, 217201(2020); DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.217201.
 2. Wei Yuan, Junxue Li, and Jing Shi, Perspective: Spin current generation and detection in uniaxial antiferromagnetic insulators. Appl. Phys. Lett. 117, 100501 (2020);https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0022391
 3. Junxue Li, C. Blake Wilson, Mark Lohmann, Ran Cheng, Marzieh Kavand, Wei Yuan, Mohammed Aldosary, Nikolay Agladze, Peng Wei, Mark S. Sherwin, and Jing Shi, Spin current from sub-terahertz-generated antiferromagnetic magnons, Nature 578, 70 (2020); DOI: 10.1038/s41586-020-1950-4.
 4. Mohammed Alghamdi, Mark Lohmann, Junxue Li, Palani R. Jothi, Qiming Shao, Mohammed Aldosary, Tang Su, Boniface P. T. Fokwa, and Jing Shi, Highly efficient spin−orbit torque and switching of layered ferromagnet Fe3GeTe2, Nano Letters  19, 4400 (2019). DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b01043.
 5. Junxue Li, Zhong Shi, Victor H. Ortiz, Mohammed Aldosary, Cliff Chen, Vivek Aji, Peng Wei, and Jing Shi, Spin Seebeck effect from antiferromagnetic magnons and critical spin fluctuations in epitaxial FeF2 films. Phys. Rev. Lett. 122, 217204 (2019); DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.217204.
 6. Qiming Shao, Yawen Liu, Guoqiang Yu, Se Kwon Kim, Xiaoyu Che, Chi Tang, Qing Lin He, Yaroslav Tserkovnyak, Jing Shi and Kang L. Wang, Topological Hall effect at above room temperature in heterostructures composed of a magnetic insulator and a heavy metal, Nature Electronics 2, 182 (2019); DOI: 10.1038/s41928-019-0246-x.
 7. Fei Wang, Di Xiao, Wei Yuan, Jue Jiang, Yi-Fan Zhao, Ling Zhang, Yunyan Yao, Wei Liu, Zhidong Zhang, Chaoxing Liu, Jing Shi, Wei Han, Moses H. W. Chan, Nitin Samarth, and Cui-Zu Chang, Observation of Interfacial Antiferromagnetic Coupling between Magnetic Topological Insulator and Antiferromagnetic Insulator, Nano Lett.  (2019); DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b00027.
 8. Qiming Shao, Alexander Grutter, Yawen Liu, Guoqiang Yu, Chao-Yao Yang, Dustin A. Gilbert, Elke Arenholz, Padraic Shafer, Xiaoyu Che, Chi Tang, Mohammed Aldosary, Aryan Navabi, Qing Lin He, Brian J. Kirby, Jing Shi, and Kang L. Wang, Exploring interfacial exchange coupling and sublattice effect in heavy metal/ferrimagnetic insulator heterostructures using Hall measurements, x-ray magnetic circular dichroism, and neutron reflectometry, Phys. Rev. B 99, 104401 (2019); DOI: 10.1103/PhysRevB.99.104401.
 9. Chao-Yao Yang, Yen-Hsun Lee, Kui-Hon Ou Yang, Kuan-Chia Chiu, Chi Tang, Yawen Liu, Yi-Fan Zhao, Cui-Zu Chang, Fan-Hsiu Chang, Hong-Ji Lin, Jing Shi, and Minn-Tsong Lin, Direct observation of proximity-induced magnetism and spin reorientation in topological insulator on a ferrimagnetic oxide, Appl. Phys. Lett. 114, 082403 (2019); DOI: 10.1063/1.5083931.
 10. Mark Lohmann, Tang Su, Ben Niu, Yusheng Hou, Mohammed Alghamdi, Mohammed Aldosary, Wenyu Xing, Jiangnan Zhong, Shuang Jia, Wei Han, Ruqian Wu, Yongtao Cui, and Jing Shi, Probing magnetism in insulating Cr2Ge2Te6 by induced anomalous Hall effect in Pt, Nano Lett.19, 2397 (2019); DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b05121.
 11. Victor H. Ortiz, Mohammed Aldosary, Junxue Li, Yadong Xu, Mark I. Lohman, Pathikumar Sellappan, Yasuhiro Kodera, Javier E. Garay, and Jing Shi, Systematic Control of Strain-induced Perpendicular Magnetic Anisotropy in Epitaxial Europium and Terbium Iron Garnets Thin Films, APL Materials 6, 121113 (2018); DOI: 10.1063/1.5078645.
 12. Qiming Shao, Chi Tang, Guoqiang Yu, Aryan Navabi, Hao Wu, Congli He, Junxue Li, Pramey Upadhyaya, Peng Zhang, Seyed Razavi, Qing Lin He, Yawen Liu, Pei Yang, Se Kwon Kim, Cheng Zheng, Yizhou Liu, Lei Pan, Roger Lake, Xiufeng Han, Yaroslav Tserkovnyak, Jing Shi, and Kang Wang, Role of dimensional crossover on spin-orbit torque efficiency in magnetic insulator thin films, Nat Commu 9, 3612 (2018); DOI: 10.1038/s41467-018-06059-7.
 13. Bowen Yang, Everardo Molina, Jeongwoo Kim, David Barroso, Mark Lohmann, Yawen Liu, Yadong Xu, Ruqian Wu, Ludwig Bartels, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi and Jing Shi, Effect of Distance on Photoluminescence Quenching and Proximity-Induced Spin−Orbit Coupling in Graphene/WSe2 Heterostructures, Nano Lett. 18, 3580 (2018); DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b00691.
 14. Zhisheng Lin, Mark Lohmann, Zulfikhar A. Ali, Chi Tang, Junxue Li, Wenyu Xing, Jiangnan Zhong, Shuang Jia, Wei Han, Sinisa Coh, Ward Beyermann, and Jing Shi, Pressure-induced spin reorientation transition in layered ferromagnetic insulator Cr2Ge2Te6, Phys. Rev. Mater. 2, 051004(R) (2018); DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.2.051004.
 15. Chi Tang, Qi Song, Cui-Zu Chang, Yadong Xu, Yuichi Ohnuma, Mamoru Matsuo, Yawen Liu, Wei Yuan Yunyan Yao, Jagadeesh S. Moodera, Sadamichi Maekawa, Wei Han and Jing Shi, Dirac-Surface-State Modulated Spin Dynamics in a Ferrimagnetic Insulator at Room Temperature, Science Advances 4 (2018), eaas8660 (June); DOI: 10.1126/sciadv.aas8660.
 16. Wei Yuan, Qiong Zhu, Tang Su, Yunyan Yao, Wenyu Xing, Yangyang Chen, Yang Ma, Xi Lin, Jing Shi, Ryuichi Shindou, Xincheng Xie and Wei Han, Experimental signatures of spin superfluid ground state in canted antiferromagnet Cr2O3 via nonlocal spin transport, Science Advances Yuan et al., Sci. Adv. 4 (2018): eaat1098 (April); DOI:10.1126/sciadv.aat1098
 17. Xin Ma, Guoqiang Yu, Chi Tang, Xiang Li, Congli He, Jing Shi, Kang L. Wang, and Xiaoqin Li, Interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction: Effect of 5d band filling and correlation with spin mixing conductance, Phys. Rev. Lett. 120, 157204 (2018); doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.157204.
 18. M. Evelt, C. Safranski, Mohammed Aldosary, V. E. Demidov, I. Barsukov, A. P. Nosov, A. B. Rinkevich, K. Sobotkiewich, Xiaoqin Li, Jing Shi, I. N. Krivorotov, and S. O. Demokritov, Spin Hall-induced auto-oscillations in ultrathin YIG grown on Pt, Scientific Reports 8, 1269 (2018); DOI:10.1038/s41598-018-19606-5.
 19. Haoran Man, Zhong Shi, Guangyong Xu, Yadong Xu, Xi Chen, Sean Sullivan, Jianshi Zhou, Ke Xia, Jing Shi, and Pengcheng Dai, Direct observation of magnon-phonon coupling in yttrium iron garnet, Phys. Rev B (Rapid Comm) 96, 100406(R) (2017); DOI: 10.1103/PhysRevB.96.100406.
 20. Chi Tang, Bin Cheng, Mohammed Aldosary, Zhiyong Wang, Zilong Jiang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Marc Bockrath, and Jing Shi, Approaching quantum anomalous Hall effect in proximity-coupled YIG/graphene/h-BN sandwich structure, APL MATERIALS 6, 026401 (2018); DOI: 10.1063/1.5001318.
 21. Shanshan Su,Yafis Barlas, Junxue Li, Jing Shi, and Roger K. Lake, Effect of intervalley interaction on band topology of commensurate graphene/EuO heterostructures, Phys. Rev. B 95, 075418 (2017); doi.org/10.1103/PhysRevB.95.075418.
 22. Bowen Yang, Mark Lohmann, David Barroso, Ingrid Liao, Zhisheng Lin, Yawen Liu, Ludwig Bartels, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, and Jing Shi, Strong electron-hole symmetric Rashba spin-orbit coupling in graphene/monolayer transition metal dichalcogenide heterostructures, Phys. Rev. B (Rapid Comm) 96, 041409 (R) (2017); DOI: 10.1103/PhysRevB.96.041409.
 23. Junxue Li, Guoqiang Yu, Chi Tang, Yizhou Liu, Zhong Shi, Yawen Liu,  Aryan Navabi, Mohammed Aldosary, Qiming Shao, Kang L. Wang,  Roger Lake,  and Jing Shi, Deficiency of the bulk spin Hall effect model for spin-orbit torques in magnetic-insulator/heavy-metal heterostructures, Phys.  Rev.  B (Rapid Comm) 95, 241305(R) (2017); DOI: 10.1103/PhysRevB.95.241305.
 24. Chi Tang, Cui-Zu Chang, Gejian Zhao, Yawen Liu, Zilong Jiang, Chao-Xing Liu, Martha R. McCartney, David J. Smith, Tingyong Chen, Jagadeesh S. Moodera, and Jing Shi, Above 400 K Robust Perpendicular Ferromagnetic Phase in a Topological Insulator, Science Advances 3, e1700307 (2017);  DOI: 10.1126/sciadv.1700307.
 25. M. M. Lacerda, F. Kargar, E. Aytan, R. Samnakay, B. Debnath, J. X. Li, A. Khitun, R. K. Lake, J. Shi, and A. A. Balandin, Variable-temperature inelastic light scattering spectroscopy of nickel oxide: disentangling phonons and magnons, APL 110, 202406 (2017); DOI: 10.1063/1.4983810.
 26. Aryan Navabi, Cai Chen, Anthony Barra, Mohsen Yazdani, Guoqiang Yu, Mohammad Montazeri, Mohammed Aldosary, Junxue Li, Kin Wong, Qi Hu, Jing Shi, Gregory P. Carman, Abdon E. Sepulveda, Pedram Khalili Amiri, and Kang L. Wang, Efficient Excitation of High-Frequency Exchange-Dominated Spin Waves in Periodic Ferromagnetic Structures, Phys. Rev. Appl. 7, 034027 (2017); doi.org/10.1103/PhysRevApplied.7.034027.
 27. Qi Song, Hongrui Zhang, Tang Su, Wei Yuan, Yangyang Chen, Wenyu Xing, Jing Shi, Jirong Sun, Wei Han, Observation of inverse Edelstein effect in Rashba-split 2DEG between SrTiO3 and LaAlO3 at room temperature, Sci. Adv. 3 (2017): e1602312 17 March 2017.
 28. Walid Amamou, Zhisheng Lin, Jeremiah van Baren, Serol Turkyilmaz, Jing Shi, and Roland K. Kawakami, Contact induced spin relaxation in graphene spin valves with Al2O3 and MgO tunnel Barriers, APL Mater. 4, 032503 (2016); DOI: 10.1063/1.4943681.
 29. Yizhou Liu, Gen Yin, Jiadong Zang, Jing Shi, and Roger Lake, Skyrmion creation and annihilation by spin waves, Appl. Phys. Lett. 107, 152411 (2015); doi.org/10.1063/1.4933407.
 30. Qi Song, Jian Mi, Dan Zhao, Tang Su, Wei Yuan, Wenyu Xing, Yangyang Chen, Tianyu Wang, Tao Wu, Xian Hui Chen, X.C. Xie, Chi Zhang, Jing Shi & Wei Han, Spin injection and inverse Edelstein effect in the surface states of topological Kondo insulator SmB6, Nature Communications 7, 13485 (2016);  DOI: 10.1038/ncomms13485.
 31. B.W. Yang, M.-F. Tu, J.W. Kim, Y. Wu, H. Wang, J. Alicea, R.Q. Wu, M. Bockrath and Jing Shi, Tunable spin–orbit coupling and symmetry-protected edge states in graphene/WS­2, 2D Materials 3, 031012 (2016); DOI:10.1088/2053-1583/3/3/031012.
 32. Pathikumar Sellappan, Chi Tang, Jing Shi & Javier E. Garay, An integrated approach to doped thin films with strain-tunable magnetic anisotropy: powder synthesis, target preparation and pulsed laser deposition of Bi:YIG, Materials Research Letters 5, 41 (2017); DOI: 10.1080/21663831.2016.1195779.
 33. W. Yuan, T. Su, Q. Song, W.Y. Xing, Y.Y. Chen, T.Y. Wang, Z.Y. Zhang, X.M. Ma, P. Gao, Jing Shi, and W. Han,  Crystal structure manipulation of the exchange bias in an antiferromagnetic film, Scientific Reports 6, 28397 (2016); DOI: 10.1038/srep28397.
 34. Mohammed Aldosary, Junxue Li, Chi Tang, Yadong Xu, Jian-Guo Zheng, Krassimir N. Bozhilov, and Jing Shi, Platinum/yttrium iron garnet inverted structures for spin current transport, Appl. Phys. Lett. 108, 242401 (2016); DOI: 10.1063/1.4953454.
 35. Hua Wen, Hanan Dery, Walid Amamou, Tiancong Zhu, Zhisheng Lin, Jing Shi, Igor Žutić, Ilya Krivorotov, L. J. Sham, and Roland K. Kawakami, Experimental demonstration of XOR operation in graphene magnetologic gates at room temperature, Phys. Rev. Appl. 5, 044003 (2016); doi.org/10.1103/PhysRevApplied.5.044003.
 36. Yuelei Zhao, Qi Song, See-HunYang, Tang Su, Wei Yuan, Stuart S. P. Parkin, Jing Shi, and Wei Han, Experimental investigation of temperature-dependent Gilbert damping in permalloy thin films, Scientific Reports 6, 22890 (2016). DOI: 10.1038/srep22890.
 37. Xiao Zhang, Yuelei Zhao, Qi Song, Shuang Jia, Jing Shi, and Wei Han, Magnetic anisotropy of the single-crystalline ferromagnetic insulator Cr2Ge2Te6, Jap. J. Appl. Phys. 55, 033001 (2016); http://10.7567/JJAP.55.033001.
 38. Chi Tang, Mohammed Aldosary, Zilong Jiang, Houchen Chang, Benjamin Madon, Kyle Chan, Mingzhong Wu, Javier E. Garay, and Jing Shi, Exquisite growth control and magnetic properties of yttrium iron garnet thin films, Appl. Phys. Leet. 108, 102403 (2016); DOI: 10.1063/1.4943210.
 39. Zilong Jiang, Cui-Zu Chang , Chi Tang , Jian-Guo Zheng, Jagadeesh S. Moodera, and Jing Shi, Structural and proximity-induced ferromagnetic properties of topological insulator/magnetic insulator heterostructures, AIP Advances 6, 055809 (2016); doi.org/10.1063/1.4943061.
 40. C. Tang, P. Sellappan, Y.W. Liu, Y.D. Xu, J. E. Garay, and Jing Shi, Anomalous Hall hysteresis in Tm3Fe5O12/Pt with strain-induced perpendicular magnetic anisotropy, Phys. Rev. B 94, 140403 (R) (2016); DOI: 10.1103/PhysRevB.94.140403.
 41. J.X. Li, Y.D. Xu, M. Aldosary, C. Tang, Z.S. Lin, S.F. Zhang, R. Lake, and Jing Shi, Observation of magnon-mediated current drag in Pt/yttrium iron garnet/Pt(Ta) trilayer,  Nat. Comm. 7, 10858 (2016); DOI: 10.1038/ncomms10858.
 42. Z.L. Jiang, C.-Z. Chang, M. R. Massir, C. Tang, Y.D. Xu, J. S. Moodera, A. H. MacDonald, and Jing Shi, Enhanced spin Seebeck effect signal due to spin-momentum locked surface states,  Nat. Comm. 7, 11458  (2016); DOI: 10.1038/ncomms11458.
 43. W. Yuan, Y.L. Zhao, C. Tang, T. Su, Q. Song, Jing Shi, and W. Han, Epitaxial Growth and Properties of La0.7Sr0.3MnO3 Thin Films with Micrometer Wide Atomic Terraces, Appl. Phys. Lett. 107, 022404 (2015); http://doi.org/10.1063/1.4926922.
 44. Z.L. Jiang, C.-Z. Chang, C. Tang, P. Wei, J. S. Moodera, and Jing Shi, Independent Tuning of Electronic Properties and Induced Ferromagnetism in Topological Insulators with Heterostructure Approach, Nano Letters 15, 5835 (2015). http://10.1021/acs.nanolett.5b01905.
 45. Z.Y. Wang, C. Tang, R. Sachs, Y. Barlas, and Jing Shi, Proximity-Induced Ferromagnetism in Graphene Revealed by the Anomalous Hall Effect, Phys. Rev. Lett. 114, 016603 (2015); https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.016603.
 46. J. Wang, L. S. Xie, C. S. Wang, H. Z. Zhang,  L. Shu, J. Bai, Y. S. Chai, X. Zhao, J. C. Nie, C. B. Cao, C. Z. Gu, C. M. Xiong, Y. Sun, J. Shi, S. Salahuddin, K. Xia, C. W. Nan, and J. X. Zhang, Magnetic Domain-Wall Motion Twisted by Nanoscale Probe-Induced Spin Transfer, Phys. Rev. B 90, 224407 (2014).
 47. Y.D. Xu, B.W. Yang, C. Tang, Z.L. Jiang, M. Schneider, R. Whig, and Jing Shi, Heat-Driven Spin Transport in a Ferromagnetic Metal, Appl. Phys. Lett. 105, 242404 (2014); DOI: 10.1063/1.4904467.
 48. Z.L. Jiang, F. Katmis, C. Tang, P. Wei, J.S. Moodera, and Jing Shi, A Comparative Transport Study of Bi2Se3 and Bi2Se3/Yttrium Iron Garnet, Appl. Phys. Lett. 104, 222409 (2014). doi: 10.1063/1.4881975.
 49. S.W. Jiang, D.J. Shi, L. Lin, Y.J. Shi, J. Shi, H.F. Ding, J. Du, M. Wang, and D. Wu, Strong Asymmetrical Bias Dependence of Magnetoresistance in Organic Spin Valves: the Role of Ferromagnetic/Organic Interfaces,  New Journal of Physics 16, 013028 (2014).
 50. R. Sachs, Z.S. Lin, and Jing Shi, Ferroelectric-Like SrTiO3 Surface Dipoles Probed by Graphene, Scientific Reports 4, 3657 (2014). DOI: 10.1038/srep03657.
 51. R. Sachs, Z.S. Lin, P. Odenthal, R. Kawakami, and Jing Shi, Direct Comparison of Graphene Devices Before and After Transfer to Different Substrates, Appl. Phys. Lett. 104, 033103 (2014).
 52. T. Lin, C. Tang, H.M. Alyahayaei, and Jing Shi, Experimental Investigation of the Nature of the  Magnetoresistance in Pd/YIG Hybrid Structures, Phys. Rev. Lett. 113, 037203 (2014).
 53. T. Lin, C. Tang, and Jing Shi, Induced Magneto-Transport Properties at Pd/YIG Interfaces, Appl. Phys. Lett. 103, 132407 (2013).
 54. X.F. Liu and Jing Shi, Magnetic Tunnel Junctions with Al2O3 Prepared by Atomic Layer Deposition, Appl. Phys. Lett. 102, 202401 (2013).
 55. X. He, W. Zhou, Z.Y. Wang, Y. N. Zhang, Jing Shi, R. Q. Wu, and J. A. Yarmoff, Surface Termination of Cleaved Bi2Se3 Investigated by Low Energy Ion Scattering, Phys. Rev. Lett. 110, 156101 (2013).
 56. J. Li, Z. Y. Wang, A. Tan, P.-A. Glans, E. Arenholz, C. Hwang, J. Shi, and Z. Q. Qiu, Magnetic Dead Layer at the Interface between a Co Film and the Topological Insulator Bi2Se3, Phys. Rev. B 86, 054430 (2012).
 57. H. Dery, H. Wei, B. Ciftcioglu, M. Huang, Y. Song, R. Kawakami, J. Shi, I. Krivorotov, I. Zutic, and L. Sham, Nanospintronics Based on Magnetologic Gates, IEEE Trans. Elec. Dev. 59, 259 (2012).
 58. W. Han, J.-R. Chen, D.Q. Wang, K. M. McCreary, H. Wen, A. G. Swartz, Jing Shi, and Roland K. Kawakami, Spin Relaxation in Single-Layer Graphene with Tunable Mobility, Nano Lett. 12, 3443 (2012). DOI: 10.1021/nl301567n.
 59. Y. Kim, X. Chen, Z. Wang, J. Shi, I. Miotkowski, Y.P. Chen, P.A. Sharma, A.L. Lima Sharma, M.A. Hekmaty, Z.G. Jiang, and D. Smimov, Temperature Dependence of Raman-Active Optical Phonons in Bi2Se3 and Sb2Te3, Appl. Phys. Lett. 100, 071907 (2012).
 60. G. E. Sterbinsky, P. J. Ryan, J.-W. Kim, E. Karapetrova, J. X. Ma, J. Shi, and J. C. Woicik, Local Atomic and Electronic Structures of Epitaxial Strained LaCoO3 Thin Films, Phys. Rev. B Rapid Communications 85, 020403 (2012).
 61. X.F. Liu, D.Q. Wang, P. Wei, L.J. Zhu, and Jing Shi, Effect of Graphene Mobility on Magneto-Thermoelectric Transport Properties,  Phys. Rev. B 86, 155414 (2012).
 62. P. Wei, Z.Y. Wang, X.F. Liu, V. Aji, and Jing Shi, Field-Effect Mobility Enhanced by Tuning the Fermi Level into the Band Gap of Bi2Se3,  Phys. Rev. B Rapid Communications 85, 201402  (2012).
 63. X.F. Liu, D.Q. Wang, P. Wei, L.J. Zhu, and Jing Shi, Derivation Relations between Electrical and Thermoelectric Quantum Transport Coefficients in Graphene, Solid State Communications 152, 469 (2012). DOI: 10.1016/j.ssc.2012.01.004.
 64. J. Velasco Jr, Z. Zhao, H. Zhang, F.L. Wang, Z.Y. Wang, P. Kratz, L. Jing, W.Z. Bao, Jing Shi and C. N. Lau, Suspension and Measurement of Graphene and Bi2Se3 Thin Crystals, Nanotechnology 22, 285305 (2011).
 65. S. Wang, F. J. Yue, Jing Shi, Y. J. Shi, A. Hu, Y. W. Du, and D. Wu,  Room-Temperature Spin-Dependent Tunneling through Molecules, Appl. Phys. Lett. 98, 172501 (2011).
 66. Z.Y. Wang, P. Wei, and Jing Shi, Tuning the Fermi Level in Bi2Se3 Bulk Materials and Transport Devices, Frontier of Physics 7, 160 (2012). DOI: 10.1007/s11467-011-0196-x.
 67. D.Q. Wang and Jing Shi, Effect of Charged Impurities on Graphene Thermoelectric Power near the Dirac Point, Phys. Rev. B 83, 113403 (2011).
 68. A. G. Swartz, J. Ciraldo, J. J. I. Wong, Y. Li, W. Han, T. Lin, S. Mack, Jing Shi, D. D. Awschalom, and R. K. Kawakami, Epitaxial EuO Thin Films on GaAs, Appl. Phys. Lett. 97, 112509 (2010).
 69. H.S. Jung, Y.W. Rheem, N. Chartuprayoon, J.-H. Lim, K.-H. Lee, B.Y. Yoo, K.-J. Lee, Y.-H. Choa, P. Wei, Jing Shi, and N. V. Myung, Ultra-Long Bismuth Telluride Nanoribbons Synthesis by Lithographically Patterned Galvanic Displacement, J. Materials Chemistry 20, 9982 (2010).
 70. D.Q. Wang, X.F. Liu, L. He, Y.D. Yin, D. Wu and Jing Shi, Manipulating Graphene Mobility and Charge Neutral Point with Ligand-Bound Nanoparticles as Charge Reservoir, Nano Letters 10, 4989 (2010). DOI: 10.1021/nl103103z.
 71. Z.Y. Wang, P. Wei, T. Lin, X.F. Liu, R. Dumas, K. Liu, and Jing Shi, Tuning Carrier Type and Density in Bi2Se3 by Ca-Doping, Appl. Phys. Lett. 97, 042112 (2010).
 72. H.S. Zhang, F.L. Zuo, D. Wu, and Jing Shi, Paramagnetic Effect in Nano-Opal-Lead Structure, J. Superconductivity and Novel Magnetism 23, 1043 (2010). DOI: 10.1007/s10948-009-0628-9.
 73. A.D. LaForge, A. Frenzel, B.C. Pursley, T. Lin, X.F. Liu, J. Shi, and D.N. Basov, Optical Characterization of Bi2Se3 in Magnetic Field: Infrared Evidence for Magnetoelectric Coupling in a Topological insulator Material, Phys. Rev. B 81, 125120 (2010).
 74. S. Park, P. Ryan, E. Karapetrova, J. W. Kim, J. X. Ma, J. Shi, J. W. Freeland, and Weida Wu, Microscopic Evidence of a Strain-Enhanced Ferromagnetic State in LaCoO3 Thin Flms, Appl. Phys. Lett. 95, 072508 (2009).
 75. J.X. Ma, X.F. Liu, T. Lin, G.Y. Gao, J.P. Zhang, W.B. Wu, X.G. Li, and Jing Shi, Interface Ferromagnetism in (110)-Oriented La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3 Ultrathin Superlattices, Phys. Rev. B. 79, 174424 (2009).
 76. P. Wei, W.Z. Bao, Y. Pu, C.N. Lau, and Jing Shi, Anomalous Thermoelectric Transport of Dirac Particles in Graphene, Phys. Rev. Lett. 102, 166808 (2009).
 77. Z. Yang, W.P. Beyermann, M.B. Katz, O.K. Ezekoye, Z. Zuo, Y. Pu, J. Shi, X.Q. Pan, and J.L. Liu, Microstructure and Transport Properties of ZnO:Mn Dilute Magnetic Semiconductor Thin Films, J. Appl. Phys. 105, 053708 (2009).
 78. Z. Yang, M. Biasini, W.P. Beyermann, M.B. Katz, O.K. Ezekoye, X.Q. Pan, Y. Pu, Jing Shi, Z.Zuo, and J.L. Liu, Electron Carrier Concentration Dependent Magnetization and Transport Properties in ZnO:Co Dilute Magnetic Semiconductor Thin Films, J. Appl. Phys. 104, 113702 (2008).
 79. J. W. Freeland, J.X. Ma, and Jing Shi, Ferromagnetic Spin-Correlations in Strained LaCoO3 Thin Films, Appl. Phys. Lett. 93, 212501 (2008).
 80. Y. Pu, D. Chiba, F. Matsukura, H. Ohno, and Jing Shi, Mott Relation for Anomalous Hall and Nernst Effects in Ga1-xMnxAs Ferromagnetic Semiconductors, Phys. Rev. Lett. 101, 117208 (2008).
 81. D. Wu, P. Wei, E. Johnston-Halperin, D.D. Awashalom, and Jing Shi, High-Field Magnetocrystalline Anisotropic Resistance Effect in (Ga,Mn)As, Phys. Rev. B 77, 125320 (2008).
 82. W.H. Wang, K. Pi, Y. Li, Y.F. Chiang, P. Wei, J. Shi, and R.K. Kawakami, Magnetotransport Properties of Mesoscopic Graphite Spin Valves, Phys. Rev B 87, 020402 (R) (2008).
 83. Y. Pu, E. Johnston-Halperin, D.D. Awschalom, and Jing Shi, Anisotropic Thermopower and Planar Nernst Effect in (Ga,Mn)As Ferromagnetic Semiconductors, Phys. Rev. Lett. 97, 036601 (2006).
 84. D. Wu, Z.H. Xiong, and Jing Shi, Magnetic Field Induced Fermi Level Shift in LSMO, Chinese Physics, 35, 456 (2006).
 85. Jing Shi and D. Wu, Study of GaMnAs using XMCD, Proceedings of the 3rd SOIM-COE05, Sendai, Japan, p. 23 (2005). 
 86. Y. Pu and Jing Shi, Thermopower Measurements on GaMnAs, Proceedings of the 3rd SOIM-COE05, Sendai, Japan, p. 27 (2005).
 87. F.J. Wang, Z.H. Xiong, D. Wu, Jing Shi, and Z. V. Vardeny, Organic Spintronics: the Case of Fe/Alq3/Co Spin-Valve Devices, Synthetic Metals, 155, 172 (2005).
 88. M. Wohlgenannt, Z. V. Vardeny, Jing Shi, T. L. Francis,  X. M. Jiang, O. Mermer1, G. Veeraraghavan, and D. Wu, Z. H. Xiong, Spin and Magnetic Field Effects in Organic Semiconductor Device, IEE Proceedings-Circuits Devices and Systems, 152, 385 (2005).
 89. F.J. Wang, Zuhong Xiong, Di Wu, Jing Shi, and V. Z. Vardeny, Magneto-Transport Studies of Fe/Alq3/Co Organic Spin-Valves, Physics of Semiconductors, Part B (Proceedings of the 27th International Conference on Physics of Semiconductors, July 26-30, Flagstaff, 2004), 1063 (2005).
 90. D. Wu, Zuhong Xiong, F.J. Wang, Z.V. Vardeny, and Jing Shi, Magnetic-Field Dependent Carrier Injection at LSMO and Organic Semiconductor Interfaces, Phys. Rev. Lett.  95, 016802 (2005).
 91. C.S. Tian, D. Qian, D. Wu, R.H. He, Y.Z. Wu, W.X. Tang, X.F. Jin,  Z.Q. Qiu, and Jing Shi, Body-Center-Cubic Ni and Its Magnetic Properties, Phys. Rev. Lett. 94 137210 (2005).
 92. D. Wu, D. Keavney, R.Q. Wu, E. Johnston-Halperin, D.D. Awschalom, and Jing Shi, Concentration Indepdendent Local Mn Configuration in Ga1-xMnxAs Ferromagnetic Semiconductors, Phys. Rev. B 71, 153310 (2005).
 93. Z.H. Xiong, D. Wu, Z.V. Vardeny and Jing Shi, Giant Magnetoresistance in Organic Spin-Valves, Nature, 427, 821 (2004).
 94. M.R. Newton,K. A. Morey,Y. Zhang, R. Snow, M. Diwekar, Jing Shi, and H. S. White, Anisotropic Diffusion in Face-Centered Opals,  Nano Letters, 4, 875 (2004).
 95. R. Plachy, K.I. Pokhodnya, P.C. Taylor, Jing Shi, J.S. Miller, and A.J. Epstein, Ferrimagnetic Resonance in CVD Prepared Films of Vanadium [TCNE]x. Phys. Rev. B 70, 064411 (2004).
 96. W.C. Uhlig and Jing Shi, Superparamagnetic Transitions in Patterned NiFe and Co Nanolines,  J. Appl. Phys. 95, 7031 (2004).
 97. M. Diwekar, J.A. Borchers, E. Johnston-Halperin, D.D. Awschalom, and Jing Shi, Polarized Neutron Reflectivity Study of Digital Ferromagnetic Heterostructures, J. Appl. Phys. 95, 6509 (2004).
 98. W.C. Uhlig and Jing Shi, Systematic Study of the Magnetization Reversal of Patterned Nanolines, Appl. Phys. Lett. 84, 759 (2004).
 99. M. Diwekar, V.P. Kamaev, Z.V. Vardeny, and Jing Shi, Optical and Magneto-Optical Studies of Two-Dimensional Hole Arrays in Cobalt Films, Appl. Phys. Lett. 84, 3112 (2004).
 100. H. T. Wang, S. T. Chui, A. Oriade, and Jing. Shi, Temperature Dependence of Switching Field Fluctuations in Patterned Nanostructures, Phys. Rev. B 69, 064417 (2004). 
 101. Jing Shi, Magnetic Switching in High-Density MRAM, a book chapter in “Ultrathin Magnetic Structures”, vol. 4, 177, edited by B. Heinrich and A.C. Bland, Springer Verlag (2004).
 102. D. Keavney, Di Wu, J. W. Freeland, Z. Johnston-Halperin, D.D. Awschalom, and Jing Shi, Element Resolved Spin Configurations of Ferromagnetic GaMnAs, Phys. Rev. Lett. 91, 187203 (2003).
 103. V.F. Kozhevnikov, M. Diwekar, V.P. Kamaev, Jing Shi, and Z.V. Vardeny, Fabrication and Properties of Gallium Metallic Photonic Crystals, Physica B  338, 159-164 (2003).
 104. C. Blaas, L. Szunyogh, P. Weinberger, C. Sommers, P. M. Levy, and J. Shi, Theoretical Evaluation of Magnetotransport Properties in Co/Cu/Co-Based Spin Valves, Phys. Rev. B 65, 134427 (2002).
 105. Y. Zhai, Jing Shi, et al., FMR Investigation of Patterned Submicron NiFe Elements, J. Phys. (Cond. Matt.) 14, 7865 (2002).
 106. Jing Shi, J. Li, and S. Tehrani, Thermal Fluctuation Effects on Quasistatic Switching of Patterned Ni81Fe19 Elements, J. Appl. Phys.  91, 7458 (2002).
 107. W.C. Uhlig, H. Li, B.S. Han and Jing Shi, Controlled Magnetization Reversal in Patterned Co-Nanostructures, J. Appl. Phys. 91, 6943 (2002).
 108. J. Li and S. Tehrani and Jing Shi, Temperature-Dependent Switching Properties in Patterned 200nm NiFe Structures, Appl. Phys. Lett. 79, 3821 (2001).
 109. W.C. Uhlig, M. Mao, V. Yiu and Jing Shi, Temperature Dependent Specular Scattering Enhancement in Spin-Valves, J. Appl. Phys. 89, 6937 (2001).
 110. Y. Zhai, Y.X. Xu, Jing Shi, S. Tehrani, J.G. Long, M.H. Pan, Z.H. Lu, M. Lu and H.R. Zhai, Ferromagnetic Resonance Study on Patterned and Unpatterned Magnetic Thin Films, J. Magn. Magn. Mat. 226, 1567-1569 (2001).
 111. Jing Shi and S. Tehrani, Edge-Pinned States in Patterned Submicron NiFeCo Structures Appl. Phys. Lett.  77, 1692 (2000).
 112. E. Girgis, J. Schelten, Jing Shi, J. Janesky, S. Tehrani, and H. Goronkin, Switching Characteristics and Magnetization Vortices of Thin-Film Cobalt in Nanometer-Scale Patterned Arrays, Appl. Phys. Lett. 76, 3780 (2000).
 113. Jing Shi, S. Tehrani, M.R. Scheinfein, Geometry Dependence of Magnetization Vortices in Patterned Magnetic Elements, Appl. Phys. Lett. 76, 2588 (2000).
 114. A.F. Popkov, L.L. Savchenko, N.V. Vorotnikova, S. Tehrani, and Jing Shi, Edge Pinning Effect in Single- and Three-Layer Patterns, Appl. Phys. Lett. 77, 277 (2000).
 115. S. Tehrani, J.M. Slaughter, E. Chen, M. Durlam, Jing Shi, M. DeHerrea, Progress and Outlook for MRAM Technology, IEEE Trans. Magn. 35, 2814 (1999).
 116.  E. Yu.  Tsymbal, D.G.  Pettifor, Jing Shi, M.B. Salamon, The Sign of Thermoelectric Power in Co/Cu and Fe/Cr Multilayers, Phys. Rev. B (Rapid Communications), 59, 8371 (1999).
 117. Jing Shi,  S. Tehrani, T. Zhu, Y.F. Zheng and J.-G. Zhu, Magnetization Vortices and Anomalous Switching in Patterned Submicron Structures, Appl. Phys. Lett. 74, 2525 (1999).
 118. Jing Shi, T. Zhu, S. Tehrani, Y.F. Zheng and J.-G. Zhu, Switching Anomaly and Magnetization Vortices of 200 A  Thick NiFeCo Elements in One-Micron Patterned Arrays, J. Magn. Magn. Mat. 198-199, 251 (1999).
 119. S. Tehrani, E. Chen, M. Durlam, M. DeHerrera, J.M. Slaughter, Jing Shi, and G. Kerszykowski, High Density Submicron Magnetoresistive Random Access Memory, J. Appl. Phys. 85, 5822 (1999).
 120. Jing Shi, T. Zhu, M. Durlam, E. Chen, S. Tehrani, Y.F. Zheng amd J.-G. Zhu, End Domain States and Magnetization Reversal in Submicron Magnetic StructuresIEEE Trans. Magn. 34, 997 (1998).
 121. K. Nordquist, D. Resenick, T. Zhu, S. Tehrani and Jing Shi, Process Development of Sub-0.5µm Nonvolatile Magnetoresistive Random Access Memory Arrays, J. Vac. Sci. Tech. B,  15, 2274 (1997).
 122. T. Zhu, Jing Shi, K. Nordquist, S. Tehrani, M. Durlam, E. Chen and H. Gronkin, Switching Characteristics of Submicron Psduo-Spin-Valve Structures, 1997 Digest of INTERMAG’97  (1997); DOI: 10.1109/Intermag.1997.597659.
 123. T. Zhu, Jing Shi, S. Tehrani, M. Durlam and E. Chen, Switching Characteristics of Submicron Dimension Permalloy Sandwich Films, IEEE Trans. Magn., 33, 3601 (1997).
 124. J.P. Zhang, A.K. Cheetham, K. Sun, J.S. Wu, K.H. Kuo, Jing Shi, and D.D. Awschalom, Submicron GaMn Quasi-Crystals in Ferromagnetic GaAs, Appl. Phys. Lett., 77, 143 (1997).
 125. Jing Shi, D.D. Awschalom, P.M. Petroff and K. Babcock, Assembly and Imaging of Submicron Ferromagnets in GaAs, J. Appl. Phys., 81, 4331 (1997).
 126. Jing Shi, K. Pettit, E, Kita, S.S.P. Parkin, R. Nakatani and M.B. Salamon, Field-Dependent Thermoelectric Power and Thermal Conductivity in Multilayered and Granular Giant Magnetoresistive Systems, Phys. Rev. B, 54, 15273 (1996).
 127. F. Flack, N. Samarth, V. Nikitin, P.A. Crowell, Jing Shi, J.Levy and D.D. Awschalom, Near-Field Optical Spectroscopy of Localized Excitons in Strained CdSe Quantum Dots, Phys. Rev. B, 54, R17312 (1996).
 128. V. Nikitin, P.A. Crowell, J. Levy, Jing Shi, D.D. Awschalom, F. Flack, N. Samarth, M. Scheffler and R.V. Zimmermann, Near-field Optical Spectroscopy of Magnetic Semiconductor Quantum Dots, Proceedings of 23rd International Conference on the Physics of Semiconductors, 2, 1441 (1996).
 129. Jing Shi, S. Gider, K. Babcock and D.D. Awschalom, Magnetic Clusters in Molecular Beams, Metals and Semiconductors, Science, 271, 937 (1996).
 130. S. Gider, Jing Shi, D.D. Awschalom, P.F. Hopkins, K.L. Campman, A.C. Gossard, A.D. Kent, S.Von Molnar, Imaging and Magnetometry of Switching in Nanometer-scale Iron Particles, Appl. Phys. Lett. 69, 3269 (1996).
 131. K. Babcock, V.B. Elings, Jing Shi, D.D. Awschalom, and M. Dugas, Field-Dependence of Microscopic Probes in Magnetic Force Microscopy,  Appl. Phys. Lett., 69, 705 (1996).
 132. Jing Shi, J. Kikkawa, D.D. Awschalom, P.M. Petroff, and K. Babcock, Submicron Ferromagnets in Mn-implanted GaAs Semiconductors, J. Appl. Phys, 79, 5296 (1996).
 133. Jing Shi, J. Kikkawa, R. Proksch, T. Schaeffer, D.D. Awschalom, G. Medeiros-Ribeiro and P.M. Petroff, Assembly of Submicron Ferromagnets in GaAs Semiconductors, Nature, 377, 707 (1995).
 134. T. Eastman, Jing Shi and D.M. Zhu, Synthesis and AFM Characterization of GeFe Nanophase Materials, J. Vac. Sci. Tech. B, 13, 2157 (1995).
 135. Jing Shi, E. Kita, L. Xing, and MB. Salamon, Magnetothermopower of a Ag80Co20 Granular System,  Phys. Rev. B, 48, 16119 (1993).
 136. Jing Shi, E. Kita, S.S.P. Parkin and M.B. Salamon, Thermoelectric Power Study of Co/CuNi Multilayers, J. Appl. Phys., 75, 6455 (1994).
 137. Jing Shi, S.S.P. Parkin, L. Xing, and M.B. Salamon, Magnetoresistance and Magneto-thermopower in Co/Cu Multilayers, J. Magn. Magn. Mat. 125, L251 (1993).
 138. L. Xing, Y.C. Chang, M.B. Salamon, D.M. Frankel, Jing Shi, and J.P. Lu, Magneto-transport Properties of Granular Solids-the Role of the Unfilled Ferromagnetic d-bands, Phys. Rev. B, (Rapid Communications), 48, 6728 (1993).
 139. Jing Shi, R.C. Yu, S.S.P. Parkin, and M.B. Salamon, Magnetothermopower of Co/Cu Multilayers, J. Appl. Phys. 73,  5524 (1993).
 140. M.B. Salamon, Jing Shi, N. Overend, and M.A. Howson, XY-Like Critical Behavior of the Thermodynamic and Transport Properties of YBa2Cu3O7-x in Magnetic Fields near Tc, Phys. Rev. B, (Rapid Communications), 47, 5520 (1993).
 141. M.B. Salamon, and Jing Shi, Comment on "High-field Scaling Behavior of Thermodynamic and Transport Quantities of YBa2Cu3O7-x near the Superconducting Transition", Phys. Rev. Lett., 69, 1622 (1992).
 142. M.B. Salamon, W.C. Lee, K. Ghiron, Jing Shi, N. Overend and M.A. Howson, Reaching the Unreachable: Critical Scaling at the Superconducting Transition, Physica A, 200, 365 (1993).

 

Patents:
 1. 5,757,695: MRAM with aligned magnetic vectors (May 26, 1998).
 2. 5,898,612: Magnetic memory cell with increased GMR ratio (April 27, 1999).
 3. 5,959,880: Low aspect ratio magnetoresistive tunneling junctions (Sept. 28, 1999).
 4. 6,081,445: Method to write/read MRAM arrays (June 27, 2000).
 5. 6,292,389: Magnetic element with improved field response and fabricating method thereof (Sept. 18, 2001).
 6. 6,205,052: Magnetic element with improved field response and fabricating method thereof (March 20, 2001).
 7. 6,285,581: MRAM having semiconductor device integrated therein (Sept. 4, 2001).
 8. 6,307,241: Integratable ferromagnets for high density storage (Oct. 23, 2001).
 9. 6,376,260: Magnetic element with improved field response and fabricating method thereof (April 23, 2002).
 10. 0,082,230 A1: Spin valves using organic spacers and spin-organic light-emitting structures using ferromagnetic electrodes (April 12, 2007).
 11. 9,929,338: Spin current devices and method of fabrication thereof (March 27, 2018).
 12. Application No. 62/522,357: Method of Inducing Robust High-Temperature Ferromagnetism in Topological Insulator by Coupling to Magnetic Insulators in Heterostructures (UC Case No. 2017-865, filed on June 20, 2017).